Wczoraj by³am...
Dzisiaj jestem...
Widzia³am... Zmienia³am... S³ysza³am...

Widzê sny...
Widzia³am sny, których nie znasz
Obrazy o ramach wygiêtych
W ³uki wieloboków
Barwy
Widzieæ sny, których nikt nie mia³
I barwy nie zapisane
Barwy nie zapisane...
Barwy nie zapisane...
Nie zapisane...
Nie zapisane
Deformis...

Co widzisz na tym obrazie ?
Uœpiony zegar...
Uœpiony zegar...
Nie widzê nic
Nie widzê nic
Nie widzê nic !

Powielam wizualny stereotyp
Nadzieja w snach
W wyobraŸni...
W deformacji...

Powielam wizualny stereotyp
Nadzieja w snach
W wyobraŸni...
W deformacji...

Ja...
Ty...
Wiatr...
Burza...
Bóg...
Ka¿dy inny
Nie taki sam
Ju¿ nigdy nie taki sam
Ka¿dy inny
Nie taki sam
Ju¿ nigdy nie taki sam
Ka¿dy inny
Nie taki sam
Ju¿ nigdy nie taki sam
Ka¿dy inny
Nie taki sam
Ju¿ nigdy nie taki sam

W jednym œwiecie
Milion œwiatów
W jednym œwiecie
Milion œwiatów
Dla ka¿dego osobny, inny,
Dla ka¿dego osobny...
Dla wszystkich ten sam
Ten sam...
Ten sam...
Ten sam...
Ten sam...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Deformis Lyrics

Moonlight – Deformis Lyrics