"... Choæ raz obudziæ siê I wiedzieæ co
Siê dziœ wydarzy. "

Znów chcesz wiedzieæ
Czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ
Czy znowu wstaniesz rano
Bardziej zmêczony
Chcia³byœ s³yszeæ
Jak szczêœcie ³amie bramy bólu
Jak myœli szukaj¹ w g³owie nowych doznañ
Chcia³byœ zawsze
Mieæ swoje dobre imiê
Nie wstydziæ siê ci¹gle tego
¿e ¿yjesz

A przecie¿ jesteœ
Jak otwarta karta
I nie wie nikt
Co jutro zdarzyæ siê mo¿e
Dzisiaj ju¿ wiem
¿e œwiat stan¹³ na g³owie
Ale nikt nie wie
Co jutro zdarzyæ siê mo¿e

Nawet jeœli dziœ
Sta³o siê coœ z³ego
I podnieœæ siê na w³asne nogi
Jest bardzo ciê¿ko
I nawet jeœli tak
Swoje ³zy ukrywasz
Z bólu
Z mi³oœci
Z wody
I z ognia
Twoja wiara wyros³a
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Melpomena Lyrics

Moonlight – Melpomena Lyrics