Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhиin

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhиin

Ochd deug seisreach
Air raontainn Аird a' Mhorrain
Na fir a' treabhadh
An lа a thаinig na Slиitich

Sмol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhтmhnaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
's mi beт an-drаsd

Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich
Clann mo theaghlaich fhиin

Dubh dath na fala
A dhтirt 'na tuil gu talamh
Saighead claidheamh
Tro chаirdeas corp an Udail

Sмol Ghoraidh
Mac Ruairidh
Clann Raghnaill
Clann Dhтmhnaill

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
's mi beт an-drаsd

Linn gu linn
Ainm gu ainm
Air an sgiath seo dh'Uibhist
's mi beт an-drаsd

Dтmhnall Iain Aoghais 'Ic Nиill, Iain Dhтmhnall Iain,
Seonaidh Mтare a' Gheаrraidh, Cailean a' Ghreusaiche,
Teаrlach Eтin Dhщghaill, Calum Aonghais 'Ic Nиill,
Calum Dhonnchaidh, Nиill Alasdair 'Ic Nиill,
Calum Dhonnchaidh, Nиill Dщghall 'Illespidh Thormoid,
Calum Ailig Mhтare, Seonaidh Hщna,
Alasdair Dhтmhnall 'Ic Ille 'Ic Aonghais,
Bantrach Sheonaidh a' Chмobair, Aonghas Bochd.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sìol Ghoraidh Lyrics

Runrig – Sìol Ghoraidh Lyrics