Chм mi' n tмr 'san robh mi nam bhalach
'M bаrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

A tмr nan Suaineach a rinn sinn gluasad
'S I leinn an uair tighinn tuath air Scalpaigh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

Nam faighinn тrdugh gur mi bhiodh deтnach
A' gheтla loradh 's a seтladh dhachaidh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

Chм mi 'n iasgair aig ceann nan lмon
Is gu'm b'e mo mhiann bhith 'sa chiar 'gan tarraing
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

Chм mi Manais is Ceann an t-Sаile
Caolas Bhearnaraigh is trаighean Phabaidh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

An sin thuirt Eoghainn 'se tighinn 'nam chтmhdhail
"Nach seall thu 'n Godaigh aig Srтn na Hearradh?"
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

Nuair thig an Dщbhlachd gun fag mi 'n Suna
Is e mo dhщil a dhol, le sunnd, dom dhachaidh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach

Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach
'M bаrr a' chruinn 's Leac a' Li nam shealladh
Chм mi 'n tмr 'san robh mi nam bhalach
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Chì Mi 'n Tìr Lyrics

Runrig – Chì Mi 'n Tìr Lyrics