(Traditional)
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
Caomh leam an t-тigear
Dh'fhalbh uainn Di-Dтmhnaich
's e bhi nochd a' seтladh
Thug deтir mo lйirsinn
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
Gheall e bhi dмleas
's cinnt leam gur fмor e
Ged tha mi 'n diugh for mhм-ghean
Gun sgrмobhadh 'o mйudail
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
's diomhain bhi tщrsach
's deтir air mo shщilean
Chaoidh cha chuir e cщl rium
Mo run-sa cha trйig mi
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
Com as grinne nаdur
Beul as binne mаnran
Rognaich mi thar chаche
's gur trаth thag mi spйis da
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
Gann biodh ar storas
Mтare bidh ar sтlas
Gach lаtha mar bu chтir dhuinn
A' cтmhnadh a chйile
O tha mo dhщil ruit
Tha 's bi mo dhщil ruit
Тg a chuir mi щidh
Ann an cщirtear na fйile
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

O Tha Mo Dhùil Ruit Lyrics

Rankins – O Tha Mo Dhùil Ruit Lyrics