(Traditional)
Seinn an duan so dhan Innis Аigh
An innis uaine as gile trаigh
Bidh sian air uairean
A' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhi ann a' tаmh
Cаit' an trаith' an tig Samhradh caomh?
Cаit' an trаith' a thig blаth air craobh
Cаit' as bтidhche
's an seinn an smeтrach
Air bhаrr nan тgan 's an Innis Аigh
Tiugainn leam-sa chun na trаigh'
's an fheasgar chiщin-ghil aig аm an lаin
Is chi thu 'm bтidhhead
's an liuthad seтrsa
De dhe'eoin tha cтmhnuidh an Innis Аigh
An t-iasg as fiachaile dlщth do 'n trаigh
Is ann m'a chrмochan is miann leis tаmh
Bidh gillean easgaidh
Le dorgh is lмontan
Moch, moch 'g a iarraidh mu Innis Аigh
O, 's gearr an щine gu'n teirig lа
Thig an oidhche 's gun iarr mi tаmh
Mo chadal buan-sa
Bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an Innis Аigh
Seinn an duan so dhan Innis Аigh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An Innis Igh Lyrics

Rankins – An Innis Igh Lyrics

(Traditional)
Seinn an duan so dhan Innis Аigh
An innis uaine as gile trаigh
Bidh sian air uairean
A' bagairt cruaidh ris
Ach 's e mo luaidh-sa bhi ann a' tаmh
Cаit' an trаith' an tig Samhradh caomh?
Cаit' an trаith' a thig blаth air craobh
Cаit' as bтidhche
's an seinn an smeтrach
Air bhаrr nan тgan 's an Innis Аigh
Tiugainn leam-sa chun na trаigh'
's an fheasgar chiщin-ghil aig аm an lаin
Is chi thu 'm bтidhhead
's an liuthad seтrsa
De dhe'eoin tha cтmhnuidh an Innis Аigh
An t-iasg as fiachaile dlщth do 'n trаigh
Is ann m'a chrмochan is miann leis tаmh
Bidh gillean easgaidh
Le dorgh is lмontan
Moch, moch 'g a iarraidh mu Innis Аigh
O, 's gearr an щine gu'n teirig lа
Thig an oidhche 's gun iarr mi tаmh
Mo chadal buan-sa
Bidh e cho suaimhneach
Ma bhios mo chluasag 's an Innis Аigh
Seinn an duan so dhan Innis Аigh