Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail e/
Air fail a lail o/, horo/, air fail a lail
Fail I fail o/, horo/, air fail a lail e/
A bhuachaille bha\in mas ai\ll leat labhairt air thu\s
Gura leat-sa gun da\il mo la\mh ma thig thu le mu\irn
Gur truagh ma a ta\ nach do tha\rladh mis' agus thu
Ann an eilein gun tra\igh gun ra\mh gun choite gun stiu\ir
Ma the/id thu air sa\il, a ghra\idh, biodh gini ad' pho\c
Is o\l mo dheoch-sla\int gach a\it' an shidh thu mon bho\rd
Le d' chridhe geal, eudrom, e/ibhneach, aighearach, o\g
Gur toil liom am beul o'm binn a thigeadh an ceo\l
Gur toil liom an deud 's am beul nach labhradh le sgraing
Bhith si\nte ri m' thaobh, a ghaoil, nan digeadh tu ann
Mur bhiodh luchd nam breug bha me\udail 's mise gun taing
Le o\rdugh na cle/ir le che/ile 'n ceangal gu teann
Nan robh mis' is thu am beinn no'm manadh no'n sliabh
No air an tra\igh bha\in an i\t' nach robh duine riamh
Seachd oidhche, seachd la\, gun ta\mh gun chadal gun bhiadh
Ach thus' a bhith 'ghra\idh 's do la\mh gheal tharam gu fial
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Air Fail A Lail O Lyrics

Mouth Music – Air Fail A Lail O Lyrics