Azis - Ти за мен си само секс lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ти за мен си само секс Lyrics

Azis – Ти за мен си само секс Lyrics

Èñêàì ñ òåá äà áúäå ìíîãî òàéíî
È äà ñâúðøèø â ìåíå óæ ñëó÷àéíî!
Äà ìå áëèæåø ñÿêàø ñúì îò çàõàð..
Áëúñêàé ñèëíî - õàéäå Mother ****er!

Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ
Ñàìî ñåêñ, ïðîñòî ñåêñ
Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ..
Ëåëåëåëåé..

Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ
Ñàìî ñåêñ, ïðîñòî ñåêñ
Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ..
Ëåëåëåëåé..

È êîãàòî óæ ñ äðóãè áåøå
Ïîñòîÿííî òàéíî ìè çâúíåøå.
Òè ñúñ ìåí öåëèÿ òðåïåðèø.
Êàòî ìåíå íÿìà äà íàìåðèø!

Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ
Ñàìî ñåêñ, ïðîñòî ñåêñ
Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ..
Ëåëåëåëåé..

Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ
Ñàìî ñåêñ, ïðîñòî ñåêñ
Òè çà ìåí ñè ñàìî ñåêñ..
Ëåëåëåëåé..
Share lyrics
×

Ти за мен си само секс comments