Azis - Не спира да боли lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Не спира да боли Lyrics

Azis – Не спира да боли Lyrics

[Intro]

[Verse 1]
Àêî òè äàì äóøàòà ñè, äàëè ùå ìå çàáðàâèø òè?
Àêî òè äàì ñúðöåòî ñè, äàëè ùå ìè ïîâÿðâàø òè,
×å òå îáè÷àì êàêòî íèêîé äðóã?
Èñêàì òå, èñêàì äà ñè òóê!

[Chorus]
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè.
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè,
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.

[Verse 2]
Ïðîêëåòè äà ñà âñè÷êè, ïðîêëåòà íåêà ñúì è àç.
Äîðè äà ñïðà äà äèøàì, ùå ÷óâàì ñàìî òâîÿ ãëàñ.
Îáè÷àì òå, êàêòî íèêîé äðóã!
Èñêàì òå! Êàê èñêàì äà ñè òóê!

[Chorus]
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè.
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè,
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.

[Instrumental]

[Chorus]
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè.
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè,
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.

[Outro]
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè.
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá.
Íå ñïèðà äà áîëè, æèâîòà ìè - òîâà ñè òè,
Ñúðöåòî òè å ëåä. Äà äèøàì ìîãà ñàìî ñ òåá...
Share lyrics
×

Не спира да боли comments