Azis - Мила моя Ангел мой lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Мила моя Ангел мой Lyrics

Azis – Мила моя Ангел мой Lyrics

[Intro]

[Verse 1]
Îò ñòðàõ äà íå óìðà,
Çàðàäè ïóñòàòà òè êðàñîòà
Êàêâî íàïðàâèx? Íèìà çàáðàâèx
Çà òåá, çà ìåí, çà ëþáîâòà?

[Chorus]
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.

[Verse 2]
Ïðîêëåò äà ñúì ñåãà,
Ïðîêëåòà íåêà áúäå ëþáîâòà.
Êàêâî íàïðàâèõ? Íèìà çàáðàâèõ
Çà òåá, çà ìåí, çà ëþáîâòà?

[Chorus]
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.

[Solo and Back Vocals]

[Chorus]
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.

[Outro]
Ìèëà ìîÿ, àíãåë ìîé!
Çíàé ùå áúäà ñàìî òâîé
È ïðåç îãúí è âîäà
Æèâ çà òåá ùå èçãîðÿ.
Share lyrics
×

Мила моя Ангел мой comments