Azis - Raka Za Raka (Ръка за ръка) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Raka Za Raka (Ръка за ръка) Lyrics

Azis – Raka Za Raka (Ръка за ръка) Lyrics

Çà òåáå ïðîñåõ, ìîëåõ è Áîãà
Äà ñå çàâúðíåø - áåç òåá íå ìîãà,
À òè ñ ìåíå, òè ñ ìåí íå ùå ñãðåøèø. (õ2)

Èñêàø ëè ñ(úñ) òåá ñåãà,
Äâàìàòà ðúêà çà ðúêà
Äâàìà äà æèâååì?
Íåêà ïîëóäååì
Â(úâ) íîùòà! (õ2)

Íà ïúòÿ ïðàøåí, ñòîÿ è ÷àêàì
Äà ñå çàâúðíåø ñàìà îò ìðàêà,
À òè ñ ìåíå, òè ñ ìåí íå ùå ñãðåøèø. (õ2)

Èñêàø ëè ñ(úñ) òåá ñåãà,
Äâàìàòà ðúêà çà ðúêà
Äâàìà äà æèâååì?
Íåêà ïîëóäååì
Â(úâ) íîùòà! (õ2)
Share lyrics
×

Raka Za Raka (Ръка за ръка) comments