Azis - Mykonos (Миконос) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Mykonos (Миконос) Lyrics

Azis – Mykonos (Миконос) Lyrics

Íà Ìèêîíîñ ñà âñè÷êè çâåðîâå
È òàì ñà, ìàìî, ìèëèaðäåðèòå.
Íà Ìèêîíîñ ñà òàðèêàòèòå
Ñ õîòåëèòå è ñ ïàëàòè, ïàëàòè, ïàëàòèòå!

[Chorus]
Go to Mykonos, it's bomba

Íà Ìèêîíîñ ïðèñòèãàò ïòè÷êèòå
Ñúñ ñàìîëåòè ÷àñòíè, âñè÷êèòå.
Íà Ìèêîíîñ ñà íàé-ãîëåìèòå
È òàì å ðàÿò çà áîõåìèòå!

[Chorus]
Go to Mykonos, it's bomba

Íà Ìèêîíîñ å ìíîãî ïî-äîáðå
Îò äðóãèòå êóðîðòè, ñêúïèòå.
Îò òàì ñà, ìàìî, è òàáåëèòå.
Tàáåëèòå è áàø àíãëåëèòå !

[Chorus]
Go to Mykonos, it's bomba
Share lyrics
×

Mykonos (Миконос) comments