Azis - Pesen Za Bog (Песен за бог) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Pesen Za Bog (Песен за бог) Lyrics

Azis – Pesen Za Bog (Песен за бог) Lyrics

Áëàãîäàðÿ òè, Ãîñïîäè ìèëè,
Áëàãîäàðÿ òè, çà òâîéòà áëàãîäàò,
Çíàì ìíîãî ãðåøåí ïðåä òåá çàñòàâàì,
Çà ïðîøêà ìîëÿ àç íà êîëåíå.

Íà ëþáîâ íè ó÷èø è íà ïðîìÿíà,
Äà íÿìà ãîðäîñò íà òàçè çåìÿ,
Íåäåé ñå ÷óäè, ïîâÿðâàé â Áîãà,
Ùå ñå íàó÷èø äà íÿìà òúãà.

Ïîìíÿ, êîãàòî íèùè÷êî íÿìàõ,
À òè åäèíñòâåí ìå ðàçáèðàøå,
÷óâàõ ãëàñà òè, óñåùàõ äëàíòà òè
È âñè÷êî ìè äàäå â òîçè ìîé æèâîò.

Íà ëþáîâ íè ó÷èø è íà ïðîìÿíà,
Äà íÿìà ãîðäîñò íà òàçè çåìÿ,
Íåäåé ñå ÷óäè, ïîâÿðâàé â Áîãà,
Ùå ñå íàó÷èø äà íÿìà òúãà
Share lyrics
×

Pesen Za Bog (Песен за бог) comments