Sheas e shмos air an trаigh
Aig cliathaich an t-saoghail
Is dh'fhаg e chuid teaghlaich
Is chuir e an dachaidh air chщl
Is thog e lмon mтare 'na dhтrn
Ri taobh nan uisgeachan buana
Is thilg e mach fad iad
Tarsainn a' chuain

Bha na faileasan pailt
Air srаidean baile nan Gall
Is iomadh olc a bha feitheamh
Ann for sholais na h-oidhche
Ach aig briseadh-latha
Seтladh a-mach anns an liath
Tha fir mhтra an eilean
A' leantainn am beatha

Is cuimhne leam an oidhche
Cha robh an t-slighe ach doirbh
Bha thu strм tro na cuantan
Bha thu cho airidh air
Is ged bha an stoirm cho garbh
Tonnan dolaidh gun truas
Cha do dh'fhairich thu ann
Ach fois agus saorsa
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An T-Iasgair Lyrics

Runrig – An T-Iasgair Lyrics