Patrz¹c w lustro smutku
Widz¹c swoje martwe oczy
Skryte przed œwiat³em
Poœród pos¹gów bóstw zapomnianych
Tañcz¹c poœród cieni
Minionych lat wspomnieñ
Tysi¹c barw szaroœci
Utraconych kolorów blask
PrzejdŸ na drug¹ stronê
Tam odnajdziesz swoj¹ œmieræ
Ukojenia pokusê tak dawno wymarzon¹.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Epitafium Lyrics

Artrosis – Epitafium Lyrics