AЮK
Yэllar yэlэ gьlmedi yьzьm.
Buralara doрmadэ gьneю,
Ben hep gьzьm.
Baю edemedim,
Ben aюksэz edemedim.
Medet umdum hep fani para puldan,
Anladэm yalan dьnya malэ
Yalnэz edemedim,
Ben aюksэz edemedim.
Hey!..
Ama seni gцrdьm gцreli,
Ateюine dьюtьm dьюeli,
Gьn doрdu sabahlarэma.Hey!..
Seni gцrdьm gцreli,
Gцzlerimiz seviюeli,
Gьn doрdu rьyalarэma.
Sen o bildiрim bьtьn aюk bahзelerinin en nadide зiзeрisin.
Ta ilk bakэюta vurdum mьhьrь kalbime,
Sen ezelden vazgeзilmezimsin.

AY
Ah!..Bir bilse,
Ne adaklar adadэm aюkэna;
Soldu renklerim ,eskidim uрruna.
Gцkyьzьne yazdэm adэnэ binlerce yэldэzla...
Aldэrmadэ, gьlьp geзti зaрrэma
Gцze aldэm, daрlarэ deldim
Зцlleri, denizleri aюtэm geldim
Ah nafile, bakmadэ gцzyaюэma.
Ay!..Ay kahroldum.
Dьюe kalka peюinde maskara oldum.
Ay!..Ay unutuldum.
Karda kэюta kurda kuюa yem oldum.
Yanarэm, sana emeklerime yanarэm,
Ah!..Yanarэm
Ne fayda! Dцnьюь yok
Yazэk! Uзtu gitti yэllarэm
Ne зэkar юimdi dцnsen ahh
Kalmadэ ki tadэm...
Kimine gцre deli, divane
Kimine gцre avareyim avare...
Elimi, gцzьmь baрladэ kaderim
Ellerinde biзareyim biзare...

GЭTTЭ GЭDELЭ
Vazgeз, direnme kalbim
Vazgeз, bekleme.
Sesini duyan yok,
Boюa sitem etme.
Unut onun gibi, unut sen de...
Kaз kez denedim; seni silmeyi bir kalemde
Ne зare...
Kaз kez цldьm o uykusuz gecelerde...
Anэlarla avundum senelerce
Hep baюucumda, hala saklarэm, her sцzь vurgun o satэrlarэ.
Yok! Yэrtэp atamadэm.
Hayэr yakamadэm.
O mektubu bэrakэp gitti gideli
Ne aradэ, ne sordu.
Vefasэz uyuttu beni
Buralarda zaman durdu,
Ah dцnmedi unuttu beni.
Bir sabah alэp seni benden gittin bu diyardan
Hazin bir mektup yadigar kalan
Senden bana son hatэran

UZAK
Karnэ tokken sэzlanandan,
Zevk sьrerken sэkэlandan,
El iзinde aрlayandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Dost lafэndan gocunandan,
Kuюkusuyla buz tutandan,
Dьюmanэna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Sevabэnэ anlatandan,
Gьnahэna kulp takandan,
Dьюmanэna dost durandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...
Suretiyle kandэrandan,
Юeytanэyla yarэюandan,
Aynalardan kovulandan, uzak tutun beni, uzak!
Uzak tutun bana, uzak...

YANDIM
Цzledim seni, dьюtьm yollara
Aзtэm gцnlьmь rьzgarэna
Bir hayaldi sanki, bir macera
Yэkэldэm. Kelimeler paramparзa
Yandэm...Yandэm...
Yandэm yandэm ahhhh ki ne yandэm!
Bana yeniden юarkэlar sцyleten kadэn
Baka baka doyamadэm, hem kokladэm da
Sarhoюluрu geзmedi hala
Эзimde sevdan...
Hala hoю bir havan var
Ne gьzel adэn
Bir зizik attэn gцnlьme, kanattэn.
Yandэm...Yandэm...
Yandэm yandэm ahhhh ki ne yandэm!
Bana yeniden юarkэlar sцyleten kadэn
Baka baka doyamadэm, hem kokladэm da
Sarhoюluрu geзmedi hala
Эзimde sevdan...
Seni gцrebildiрim yer rьyalar artэk.
Deli diyorlar bana
Ah bu ayrэlэk...

O'NA SOR
Yar yemin isteme, yemin etmem
Yeminler tutulmaz ki
Sцz; o benimse
Sцzьn emin elde
Gьvensiz tutulmaz ki,
Yaрmura sor, зцle sor, daрlara sor,
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
Yar, gьcenme.
Gцzьn neden yerde,
Bu ceza taюэnmaz ki.
Ellerim neden bцyle buz keser anla.
Suзlama, yakэюmaz ki
Yaрmura sor, зцle sor, daрlara sor.
Bir tek bana sorma
O'na sor, O'na sor, O'na sor, O'na sor oofff...
Canэm de, geзti de,
Эstersen bitsin de.
Hak verme asla, hiз gьvenme.
Haksэzsam affetme
Hak verme asla, hiз affetme.
Haksэzsan hak alma dur.

HЬP
Kalpten kalbe bir yol varsa
Bu aюktэr elbet.
Rьzgarэn yetti bana
Koptu bir kэyamet.
Aз kapэnэ, ben geldim
Giydiрim, ateюten gцmlek.
Kuю sьtьyle beslerim seni,
Mis yerine koklarэm seni,
Kalbimin saraylarэ senin,
Sen aрlat, ben severim seni.
El ьstьnde tutarэm seni,
Dizimde uyuturum seni.
Kalbimin saraylarэ senin,
Ben seni yaюatэrэm seni.
Tut kolumdan зek gцtьr beni,
Hьььp diye iзine зek beni.
Yalnэz taюtan duvar olmaz
Bunu yaz bir yere;
Sarэlэp yatmazsam, uyku girmez gцzьme
Dьnya gцzьmde deрil
Olmuюum sana pervane.

SEN BAЮKASIN
Kьstьrdьn, canэmdan bezdim
Эnsafa gel yeter!
Ya beni de al oralara,
Ya da kalbimi bana geri ver.
Bu kaзэncэ gьzьm yazэna kьsen
Yэllar oldu, цzledim.
Bu kaзэncэ unutup giden
Yine ben mi? Yine mi ben?
Yine mi oyuna gelen (yine terkedilen)
Aslэnda kimi zaman karюэ koyamadэm, dayanamadэm
Ben de senin gibi юeytana uydum;
Seni aldattэm
Ne nedamet duydum
Ne de uрruna kahroldum
Ben de gьnьmь gьn ettim
Dile kolay, sarhoю oldum
YALAN!
Эstedim, ama yapamadэm
Ьstьne gьl koklayamadэm,
Denedim...
Ama olmadэ.
Kimseleri yerine koyamadэm
Sen baюkasэn, baюkasэn...
Ah nafile, bambaюkasэn...

TAЮ
Цyle sakin durduрuma bakma.
Habersizce kopan fэrtэnalara benzerim.
Ne olur, bile bile canэmэ yakma
Alet olur oyununa, seni piюman ederim...
Yar etmem,
Elleri sana zehir ederim...
Unuttun mu kurduрumuz o dьюleri?
Gцz gцze, diz dize, o hoю sohbetleri
Kaз mevsim yolunu bekledim
Sarardэm, yazэna hasretim.
Aman.. aman.. aman.. aman..
Ne hata ettim, kabahatim ne? Sцyle!
Цyle pervasэz gidemezsin hiзbir yere
Arar bulurum izini.
Bilirsin. Zэrdeliyim ben
Yakarэm, yэkarэm ne var ne yok, gelirim peюinden.
Taю olurum yollarэnda...
Takэlэr, dьюer ah yorulursun.
O uzaklar bize haram
Gel vazgeз; ziyan olursun.

HER NERDEYSEN
Ne kartpostallar yolladэm.
Arasэna resimler koydum.
Kaз eylьl daha geзti, bir cevap alamadэm,
Ama ben bekliyorum...ama yok, yazmэyorsun
Peki o zaman цyle olsun
Kэrэlan kalbim olsun
Dalgalarэn, denizlerin selamэ var herkesin.
Цp dediler yanaklarэndan, bir kere de bizim iзin...
Nerdeyse, ama nerdeysen
Kimleysen, her nerdeysen
Radyoda o юarkэyэ bu sabah gene dinledim
Tam evden зэkэyordum, bir garip ldu iзim
Ama ben bekliyorum...ama yok, gelmiyorsun.
Peki, o zaman цyle olsun.
Kэrэlan kalbim olsun.
Зocuklarэn, balэkзэlarэn, selamэ var martэlarэn.
Цp dediler gцzlerinden, bir kere de bizim iзin.
Nerdeysen ama nerdeysen
Kimleysen her nerdeysen.

VERME
Sebebimden doрmuю oldum seзmeden,
Зekeceрim derdim nedir bilmeden
Yьklediрin yьkle yэkэldэm kaldэm aman
Vereceksen akэl verme istemem
Verme, verme, verme akэl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Azэ karar зoрu zarar diyenler,
Niye зok alэrlar, hep az verirler.
Akla ikna olup aюkэ ьzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme akэl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Karэ nerden bilsin zarardan dцnen,
Dцneceksen юimdi dцn ben beklemem
Kovulur mu gцnьl, konduрu yerden
Vereceksen akэl verme istemem
Verme, verme, verme akэl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tarkan Lyrics

Tarkan – Tarkan Lyrics