Tha samhradh bliadhna eile air tighinn
Ach cha thog mo ghrian an аird
Mo chasan trom 's iad ag iarraidh dhachaidh
's m'inntinn dol mu'n cuairt
Tha mi fallain, tha mi тg
Ach lag 's mi bаthadh gun do phтg
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh

Bho am gu аm bidh mise a' coiseachd
N'am аnrachd sмos an t-srаid
Mi smaoineachadh air abhainn fhada
Tha laighe fad' bhon rathad
's I gu bhith lаn le bric a' snamh
's tachais dian na mo lаimh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh.

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh

Nuair a thuiteas oidhche orm
'Se аm as miosa a th'ann
Mise laighe na'm mo leabaidh
's thusa 'nam mo cheann
Cha bhiodh an samhradh cheart cho doirbh
's tu 'nad shмneadh ri mo thaobh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh.

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh

Tillidh mi dhachaidh, tillidh mi dhachaidh
Cha chaidil mi gun till mi do mo ghrаidh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tillidh Mi Lyrics

Runrig – Tillidh Mi Lyrics