Nuair a bha sinn аg is saor
Thтisich sinn a seinn 'sa Ghаidhlig
Snмomh ceтl is a sgriobhadh тrain
'S a' cluaich 'nar cтmhlan 'son ar bheтshlaint
Т cho meallt 's a tha an saoghal

Dh'fhаg sinn eileanan an iar
'S thтisich sinn a cluich tro Alba
Is bha gnothaichean mar bu chтir
Gun do nochd an duine mтr a Lunnain
Т cho meallt 's a tha an saoghal

"Abair ceol a th'agaibh an seo
Т nach tig sibh cтmhla riumsa
Is nм sinn adhartas tron an t-saoghal
Dмreach cuir t-ainm aig bonn a' phаipear"
Т cho meallt 's a tha an saoghal

"Chan atharraich mi an ceтl agaibh ann
Chan atharraich mi na h-тrain Ghаidhlig"
Ach chuala sinn mu dheireadh thall
Na briagan 's na faclan falamh
Т cho meallt 's a tha an saoghal

Sibhse a tha тg agus saor
Stad mas cuir sibh ainm ri pаipear
Is cщm a mach sщil 'son nan daoine mтra
An saoghal fuar tha ag adhradh airgead
Т cho meallt 's a tha an saoghal
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ò Cho Meallt Lyrics

Runrig – Ò Cho Meallt Lyrics