An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd аrd
Tha toirm a' chuain
Mar chualas leam 's e nam phаisd'
Gun mhщthadh, gun truas
A' sluaireadh gainneamh na trаgh'd
An ataireachd bhuan
Cluinn fuaim na h-ataireachd аrd
'S na coillten a' siar
Chan iarrain a fhuireach gu brаth
Bha m'inntinn 's mo mhiann
A-riamh air lagan a' bhаigh
Ach iadsan bha fialaidh
An gnмomh an caidreamh 's an аgh
Air sgapadh gun dмon
Mar thriallas ealtain roimh nаmh
Ach suibhlaidh mi uat
Cha ghluais mi tilleadh nad dhаil
Tha m'aios is mo shnuadh
Toirt luaidh air giorrad mo lа
An аm dhomh bhi suaint'
Am fuachd 's an cadal a' bhais
Mo leabaidh dиan suas
Ri
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An Ataireachd Àrd Lyrics

Runrig – An Ataireachd Àrd Lyrics