Jackie matsa la eize' kelev zaruk lo barchov
Az lakcha oto habaita sheyihi'e la mashehu laasot
Veulai tafsik lachshov al ma shelo haya la
Ulai achshav kshe'hi ito hem yishaaru lanetsach
Aval yodaat shehu lo yechake'
Hu yaazov machar tamid oto davar

Vekacha ze ma sheyesh la
Tamid oto davar
Kacha ze ma sheyesh ba

Jackie kimat shelo nirdemet
Hi omeret hasmaim hem lakchu li et hako'ach
Vebagil shela begil esrim hi mele'a kmatim
Venidfak la hamo'ach veze' ose' la tov
Az ma kvar ra bektsat livro'ach
Ulai gam tarbitz lo kmo she'asu la
Kedey sheyilmad matai lishtok vematay litsro'ach

Kacha ze ma sheyesh la
Tamid oto davar
Kacha ze ma shehaya ba

Betoch hakirot halevanim
Hi cholemet al shamyaim
Uali hayom hadam yafsik lizrom
Vehi tauf mikan
Le'an sherak tirtse'
Le'an sherak tirtse'
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Jackie Lyrics

Hayehudim – Jackie Lyrics