Capercaillie - Am Buchaille lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Am Buchaille Lyrics

Capercaillie – Am Buchaille Lyrics

Here is the song "Am buchaille ban" which Capercaillie do a lovely

[Vers]
Ion of on their Crosswinds album. I was sent these words by John
Angus Macleod of Gaidhlig Aig Deas, who got them from someone at An Comunn
Gaidhealach. John Angus wrote a song (Na la\ithean a bh'ann) for Karen of
Capercaillie, which she broadcast on Radio nan Gaidheal.
If anyone whould like to translate this, I would really appreciate it.
What is a "gini"?
Craig
1. Och ochan a Ri\gh, gur tinn an galair an gra\dh;
Chan eil neach air am bi nach saoil gur seachdain gach la\
Gun d'bhrist e mo chri\dh 's gun d'sgaoil e cuislean mo shla\int'
Bhith 'g amharc ad dhe/idh, a gheug, a bhroillich ghil bha\in, ghil bha\in.
2. Nam faiceadh tu geug 's I 'g e/irigh, madainn chiu\in cheo\
Le maise da re/ir ni\ ceudan mhealladh 'nan do\igh -
Gur binne do bheul na teudan fhidheall ri ceo\l,
's nach truagh leat mi 'd dhe/idh leam fhe/in air cnocan ri bro
, ri bro
.
3. 's ma the/id thu air sra\id, a ghra\idh, biodh gini 'nad pho\c,
Is o\l mo dheoch-sla\int' gach a\it an suidh thu m'an bho\rd,
An cridhe geal fialaidh, eutrom aighearach o\g,
's gur milis leam fhe/in am beul o'n tigeadh an ceo\l, an ceo\l.
4. A bhuachaille bha\in, ma's a\ill leat labhairt air thu\s,
's ann leat-sa gun da\il mo la\mh ma thig thu rium dlu\th;
Is truagh mar a ta\ nach d'tha\raidh mis' agus tu
Ann an eilean gun tra\igh, gun ra\mh, gun choite, gun stiu\ir, gun stiu\ir.
Share lyrics
×

Am Buchaille comments