Capercaillie - Gaol Troimh Aimsirean lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Gaol Troimh Aimsirean Lyrics

Capercaillie – Gaol Troimh Aimsirean Lyrics

(Love through the seasons)

Geamhradh air chul dhuinn 's funchd an Dubhlachd
Is gealladh earraich ris tighinn 'n ar smuain
Aimsir dochais dh' aois 's dh' oighridh
Agus aimsir solais a leigeil dheth suain
Fluran a' dusgadh blath's a' lughas
Is spionnadh as ur, an gaol bha'n inbhe dhol fuar.

Gradh geal an t-samhraidh cas-ruisgt' a deann-ruidh
Is lathean sona ar leinn iad gun cheann
Dearrsadh greine toirt uainn leirsinn
A' dalladh ar ceile air saoghal mar bh'ann
Seall ud am marach s'fiamh a' ghair air
Tairgse dhuinn gradh nach fas fuar no fann

Oiteag an fhoghair fionnar thar fadhail
Is arbhar fearrain nis buainte ri lar
Dia ri mholadh 'son an toraidh
Is Cruachan de chaonnadh fad' geamhraidh gu 'are blath's
Duilleach a' seargadh measan cuid searbh dhuidh
Is Roimhimm an dearbhadh air daighneachd ar graidh.

'Nuair thig an geamhradh reothadh mar lannsa
Is storimean naimhdeil
Tigh'nn oirnne bho'n
Tuath Dhuinn mar choist e gaol g'e seasmhach
'm faigh sinn an teisteanas maireannach buan
Dorcha g'e laithean dluth dhuinn tha marach
's Earrach an aigh cur cagair 'n ar cluais.
Share lyrics
×

Gaol Troimh Aimsirean comments