Znów eksplozja w centrum miasta!... Co za nudy.
Wojsko strzela w wœciek³y t³um!... Zmieniam kana³.
Cudza krew, co dzieñ ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa.. Zmieniam kana³.

Uczeñ wyr¿n¹³ ca³¹ klasê!... Nies³ychane
Matka zjad³a swe niemowlê!... Znów to samo
Cudza œmieræ, codzie ogl¹dana, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ na œwiat wyda³ dziwny sen.
Stopiony lód przenikn¹³ wprost do naszych serc.
Toksyczny sen, toksyczny sen,
Codzieñ razem œnimy!

Szpital wyprzedaje zw³oki!... Gdzie ten serial?
Dzieciak zabi³ dla trzech z³otych!.. Tak, s³ysza³em.
Cudzy p³acz, codzieñ ogl¹dany, nie wzrusza ju¿.
¯enuj¹ca sprawa. Zmieniam kana³.

Ska¿ony umys³ [...]

[Solo: Cola]
[solo: syn]
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sentex Lyrics

Al Sirat – Sentex Lyrics