... Tyle lat, zaklêty kr¹g...
Tysi¹c razy pope³ni³em ten sam b³¹d...
Wstajê I upadam wci¹¿
Tworzê plany, potem je wyrzucam w k¹t...

Ten dzieñ jest po to, ¿ebym zebra³ ca³y ¿al
I wyrzuci³ z siebie go.
Chcê patrzeæ wprost bez wstydu, chcê kreowaæ œwiat
Bez ciê¿aru wczorajszego dnia.

Siêgam w g³¹b, chcê znaleŸæ gdzie
B³êdy by³y, choæ tak trudno przyznaæ siê,
Wyj¹æ na wierzch ca³y brud,
Raz rozliczyæ, ¿eby nie powracaæ ju¿,
Iœæ do przodu znów!

Ten dzieñ [...]

Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
Wyci¹æ, wyrzuciæ, zapomnieæ...
ZapomnieÆ

[solo: syn]

ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
ZnaleŸæ, wybaczyæ, zapomnieæ...
ZapomnieÆ

Ten dzieñ [...]
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kala Lyrics

Al Sirat – Kala Lyrics