[Henry]Bring it on now
Take it right now
S J M Let's stay

[Donghae]ShйI dмng xiа de f zй ruт rтyou jiаng shн de zuм и shйI rаng n- shм mio xio jio sи biй wъ xun zй

[Siwon]miаn duм zho qiбng dа de hI аn chъ le wъ nаI de nа hn hбI nйng zn me bаn

[All]Don't Don! Shng zаI zhи ge shм jiи chъ le bиI t q+ng miи yтyou gI rъ hй
[Henry]You outta control what is your mind
[All]xiаn luт jмn ng zng de nн zho gn bn bI tum bщ diаo wъ chщ k tбo
[Henry]stop bangin my head. My eyes gone red...

[Ryewook]Wo yo lбI wn jiщ shм jiи wo yo zm zh- x+ wаng pт miи nа xi zм s+ de rйn men biй y- wйI
[Hangeng]suн bm zhъ liъ mт bщ gun x+n jiщ nйng fаng rиn liбng x+n de zй wиn
[Zhou Mi]bщ yаo tаI tin zhn

[Henry]The world is mine
Rаng wo wйI zhи ge shм jiи lм f su+ rбn wo y xing hй dа ji y+ q- zhu zhщ xмng fъ dаn zhи k wщ de mмng yщn t y- j+ng xin y+ bщ zho shаng wo xing xмn zаI zhи ge shм jiи juй bщ huм tуng qнng nuт ruт de n-

[Siwon]Gтng xiаn suo you lм liang gI hбI zi x+ wаng chmng pт y+ qiи zm dng
[Kyuhyun]yтng dа ji de аI d bаI xk huаn shм jiи de zuм и n pбI q-ng xing xмn wиI lбI

[Zhou Mi]Qin wаn biй yuаn wo wo mйI you duт luт n- biй sh l shм zhи ge shм jiи zаI bI bщ n- bI bщ wo yo
[Henry]wo jiщ shм yo Zhи yаng bщ zй shou duаn jiщ suаn yo bиI pаn zhng gи shм jiи zh- yаo
[Donghae]fng bм wm gn bщ t+ng bщ kn b zм j- mн sh+ zаI wъ qiуng de hI аn qщ po kI x+n suм gk dn

[Ryeowook]Gтng xiаn suo you lм liang gI hбI zi x+ wаng chmng pт y+ qiи zm dng yтngdа
[Kyuhyun]ji de аI d bаI xk huаn shм jiи de zuм и n pбI q-ng xing xмn wиI lбI

[All]Don't Don! Shng zаI zhи ge shм jiи chъ le bиI t q+ng miи yтyou gI rъ hй
[Henry]You outta control what is your mind
[All]xiаn luт jмn ng zng de nн zho gn bn bI tum bщ diаo wъ chщ k tбo
[Henry]stop bangin my head. My eyes gone red...

[All]Don't Don! Bщ yаo jм xщ duТ dаI jiФ le de miаn jщ hбI bщ zhI qщ kuаI zhI [Henry]diаo nа xk jiа de miаn jщ b dа
[All]gk dmu zаI dng nа y+ tin bщ yаo fаng qм x+ wаng xiаng xмn wиI lбI
[Donghae+Zhou Mi]yТng yuОn dik diаo nР nа xk wI de miаn jщ b

[Henry] Super Junior!
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Don't Don Chinese Lyrics

Super Junior – Don't Don Chinese Lyrics