Na cuibhlichean a' tionndadh. An
Rathad deas agus tuath. Na
Cuibhlichean a gluasad mar tha'
Saoghal iad a tionndadh mun
Cuairt. Na cuibhlichean a
Tionndadh, gach duthaich muir
Agus tir. Tro ghleanntan tro'
Bhailtean a dh'ionnsaigh an aite
Agaibh fhein'. An cuibhle mor
Nach stad gu brath. Tionndadh
Oganaich gu aois. A' nochd tha'n
Rathad mor n'are coinneamh. Gun
Am ann acg an drasda. 'S ioma la
Chaidh seachad. A ghaoth a
Sedeadth tro an uir. 'S ioma la
Bha 'ghrian ag eirigh oirnn.
Seasamh anns an eorna nuair a
Bha sin og. Aghmhor. Aghmhor. A
Ruith tro na raointean 's iad
A'fas. Abaich. Orach. Coimhead
Ri na speuran. 'S ioma la 'S
Ioma la. Feitheamh 'son a
Chuairt. Glaschu. Dun Eideann.
Inbhirnis. Sruighlea.
Steornabhagh. Obar Dheadhain. An
Gearasdan. Dun Deagh. Lunnainn.
A'Ghearmailt. Eirinn. Ameiriga.
An cuibhle mor cuibhle mor.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

An Cuibhle Mòr Lyrics

Runrig – An Cuibhle Mòr Lyrics