(estб en JAPOMEX jeje)

ahuiki nikato kurasaibo
nishi koko kurasuraibo
okira yokisankara teshiro kato. (x2)

mininoko
ketakesakehuato

kasiro kamoto kurasaibo
tiko kasu kurasuraibo
huiki huokitoki
matsumuto shirolama
ocarina matasuri
kaka kaka

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai

hochi tochi morochi tochi

kurasaibo
nishi koko kurasuraibo
okira yokisankara teshiro kato
mininoko ketake sakehuato

huokitoki tikokatsu
kurasaibo
huokitoki shirolama
kurasuraibo(X2)

ahuki nikato kurasaibo
tiko kasu kurasuraibo
huiki huokitoki
matsumoto shirolama
ocarina matasuri
kaka kaka

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai(X2)

mininoko ketake sakehuato

huokitoki tikokatsu
kurasaibo
huokitoki shirolama
kurasuraibo(X2)

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koyo bonsai
kuni bonsai

para papara para papara para papaaa

yaiyo bonsai
kuni bonsai
koko bonsai
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Kurasaibo Lyrics

Liquits – Kurasaibo Lyrics