Balet naszych serc wci¹¿ krêci siê
W morderczym tañcu
Lecz tylko to ma sens
Gdy mi ciebie brak umieram znów
Gdy wracasz budzê siê
Bo tylko to ma sens
W lustrze moich pragnieñ widzê ciê
Odbija twoj¹ twarz
Odkrywa strzêpy marzeñ
RzeŸbi¹c we mnie duszê
Wci¹¿ czu³ym uœciskiem d³oni
Zasadzasz we mnie z³o
Tylko z³o...
Zasypiam cichutko w twoich ramionach
Tulisz mnie w rytmie walca
I tañczymy
Taniec ten jest odkupieniem z³a
Którego ¿¹dasz
Wype³niaj¹c drogê swego przes³ania
W morderczym tañcu...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Taniec Lyrics

Artrosis – Taniec Lyrics