Lord

See that cat
Yeah I do mean you
See that cat
Yeah I do mean you

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

See that cat
Down on her back
See that cat
Down on her back

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

See that cat
Yeah I love her so
See that cat
Yeah I love her so

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh

Right on, right on, right on
See that cat
Yeah I love her so
See that cat
Yeah I love her so

She got a tv eye on me
She got a tv eye
She got a tv eye on me, oh
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

T.V. Eye - Wylde Rattz Lyrics

Soundtracks – T.V. Eye - Wylde Rattz Lyrics