Ten, kur saul leidћias vakaruos, kur Prkss gimins
Pavargusios kovot su kryћIs neљan Iais љunim,
Krito Pamed, Galinda, Barta, gyns Semba
Ir Notanga sukilimais љlav vokie Is pilis.
Penkiasdeљimt mets kovs narsiai, nenurimo
Karo bkgnas, plakt љirdis, kerљtu liepsnojantys ginklai,
Teks palikt tvs ћemes ir paћad sugr/ћt, ugnim
Iљdegint tai, kas svetima, / pelenus paverst.

Prksus ir Jotvingius, Kurљius, Slius ir Ћiemgalius
Lietuva priglaust suspjo, ginkl galin Ius laikyt,
Geleћins vald rankos, kautis troљko ir atkerљyt,
Uћ tvs mirtis krikљ Ionims gal padaryt.
Niekљai, jks svajojat eit toliau, anapus Nemuno,
Ir ћem Lietuvos grsmingais kryћiais nusmaigstyt,
Mes vergaut neprat, mkss laisv - tai kova,
Mes visi numirsime mkљyje laisvi.

Pralaimi tie, kurie nebetiki,
Nustoja plakt љirdis, /puolusi / nevilt/.
Sudt ginklus - pasmerkt gyvenim,
Iљkeisti laisv / beviltiљk vergavim.
Kas dr/sta pult / prieљs begal,
Suklups kumљtyje suspaudћia savo pergal.
Visai arti, anapus Nemuno,
Laukt pasiruoљ dien nakt/ prieљo svetimo.

Ryt sudrebs dangus, prapliups lietum, paћadins vjus,
Skkuriais audra pakils ir juodu vandeniu patvins,
Nemunas galingas siena stos ir nei vienas Iљpera
N kojos kelti Lietuvon nedr/s.
Matos Iљ toli grsm, dangus ugnim kraujuoja,
Kitame krante jau girdis atћygiuojantys bkriai,
Ryt jks vaitosit, jeigu Nemun /veiksit,
Ir gailsits, kad jkss dievas siunt jus Ionai.

Anapus nemuno... Anapus nemuno...
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Anapus Nemuno (1283) Lyrics

Obtest – Anapus Nemuno (1283) Lyrics