A Mh? Iri bh? Idheach 's a Mh? Iri ghaolach
A Mh? Iri bh? Idheach gur m? Are mo ghaol ort
A Mh? Iri bh? Idheach gurtu a chlaoidh mi
's a dh'fh? G mi br? Nach gun d? Igh airt' fhaotainn

A Mh? Iri bh? Idheach gur m? Are mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'? Nar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bh? Idheach 'tighin be? Gach taobh dhionn

's truach nach robh mi 's mo Mh? Iri bh? Idheach
Ann an gleannan faoin 's ce? Air
Ged bu are? Gh mi 's an Roinn-E? Rpa
Chan iarrain p? G ach o Mh? Iri bh? Idheach

Ach ch? Thear f? Idh air sg? Ith 's na speuran
's ch? Thear iasg air? Ird nan sl? Ibhtean
Ch? Thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

A Mhairi Bhoidheach Lyrics

Goran Bregovic – A Mhairi Bhoidheach Lyrics