Ter kâo maa pua pan jon rao mee jai gan
Sùt táai ter lòk chăn láew hăai nâa bpai
Ter maa lór lên gàp fai
No no no That’s not what I want
That’s not what I like

Ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâI yòo
Róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâI dâai
Jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
Yàa bpai năI kà-yàp kâo maa glâI chăn Baby boy
Láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

Now long-mâak-bà-gan long-maa-doo-jai-gan
MâI dtông maa tăam wâa pêua a-rai
MâI dtông sŏng-săI hâI nèuay raeng
Nêe têe chăn dtông gaan láe ter dtông mâI bpai
I won’t let you go, no

Ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâI yòo
Róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâI dâai
Jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
Yàa bpai năI kà-yàp kâo maa glâI chăn Baby boy
Láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

HâI ter chêuang jai koi klor klia yòo mâI glai
Kâe chăn râai wâyt mon maa sà-gòt jai
MâI hâI ter rák krai hâI chăn bpen jâo kŏng jai
Baby boy you’re mine yeah you’re mine

Ráai doo sàk kráng chăn jà chùt ráng ter hâI yòo
Róo chăn gôr róo dtông long sàk kráng jà tam man hâI dâai
Jà kûap kum hŭa jai All over your mind

My love potion is gonna make you fall in love with me
My love potion, intoxicated you’re gonna be
Yàa bpai năI kà-yàp kâo maa glâI chăn Baby boy
Láe jà dtông rák rák piang kâe chăn

Never gonna let you go
Never gonna let you go
[Nun/Joy] hâI yòo gàp chăn túk wan rêuay bpai
Never gonna let you leave
Stay right here with me
Pêua ror wan nán têe mee kâe chăn
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Love Potion Lyrics

Gaia – Love Potion Lyrics