Nei blizgantys daiktai
Nei pikti balsai
Nei geismu griûtis
Neprivers uþmerkt
Link tiesos akiø
Ir nebebus þingsniø atgal
Að numeèiau visas
ðypsenø pinkles
Mimikas veidø
Nabereikia jø
Að tavim tikiu
Ir niekada to nebeslëpsiu
Taip að tave matau
Að tave jauèiu
Að gerai þinau
Posûkius minèiu
Juk tu dar tenai
Kur link nebebus þingsniø atgal
Kam kam save þudai
Liûdesio kava
Pokalbiø tyla
Muzikoj klaikioj
Tu randi save
Tavo dþiaugsmai tavo nelaimë
Jau greit taves neliks
Dûmø migloje
Saujoj pelenø
Ampulëj tuðèioj
Vyno svaigume
Dingsiu ir að liûdesio jûroj
1988
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Tu Krenti Lyrics

Foje – Tu Krenti Lyrics

Nei blizgantys daiktai
Nei pikti balsai
Nei geismu griûtis
Neprivers uþmerkt
Link tiesos akiø
Ir nebebus þingsniø atgal
Að numeèiau visas
ðypsenø pinkles
Mimikas veidø
Nabereikia jø
Að tavim tikiu
Ir niekada to nebeslëpsiu
Taip að tave matau
Að tave jauèiu
Að gerai þinau
Posûkius minèiu
Juk tu dar tenai
Kur link nebebus þingsniø atgal
Kam kam save þudai
Liûdesio kava
Pokalbiø tyla
Muzikoj klaikioj
Tu randi save
Tavo dþiaugsmai tavo nelaimë
Jau greit taves neliks
Dûmø migloje
Saujoj pelenø
Ampulëj tuðèioj
Vyno svaigume
Dingsiu ir að liûdesio jûroj
1988