Niekieno tuðèiam name
Niekad negaruoja pietûs
Nekad niekada ið èia
Neiðeina ponas niekas
Niekad pro akis langø
Nenuðvinta jokios ðviesos
Niekas èia nelauks sveèiø
èia gyvena ponas niekas
Ponas niekas
Nepaþásta savæs
Að nekenèiu jo labiau negu tu
Ponas niekas tai að
Niekada pro tuos namus
Niekas niekur nevaþiuoja
Niekada jokiø dainø
Ponas niekas nedainuoja
Nieko jam nereik þinot
Nieko jis nenori klausti
Nieko jam nereik bijot
Nieko jis nenori bausti
Ponas niekas niekada
Niekam nieko neatleidþia
Gëlës tos kuriø nëra
Niekada neiðsiskleidþia
Pono nieko galvoje
Neuþgimsta jokios mintys
Nes ten panelë tuðtuma
Nori niekà sunaikinti
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
Oras@mazeikiai. Omnitel. Net
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Ponas Niekas Lyrics

Foje – Ponas Niekas Lyrics

Niekieno tuðèiam name
Niekad negaruoja pietûs
Nekad niekada ið èia
Neiðeina ponas niekas
Niekad pro akis langø
Nenuðvinta jokios ðviesos
Niekas èia nelauks sveèiø
èia gyvena ponas niekas
Ponas niekas
Nepaþásta savæs
Að nekenèiu jo labiau negu tu
Ponas niekas tai að
Niekada pro tuos namus
Niekas niekur nevaþiuoja
Niekada jokiø dainø
Ponas niekas nedainuoja
Nieko jam nereik þinot
Nieko jis nenori klausti
Nieko jam nereik bijot
Nieko jis nenori bausti
Ponas niekas niekada
Niekam nieko neatleidþia
Gëlës tos kuriø nëra
Niekada neiðsiskleidþia
Pono nieko galvoje
Neuþgimsta jokios mintys
Nes ten panelë tuðtuma
Nori niekà sunaikinti
Linkëjimai nuo Ryèio ið Maþeikiø!
Oras@mazeikiai. Omnitel. Net