Sim shalom tova uv'racha chein vachesed v'rachamim
Aleinu v'al kol yir'ei sh'mecha
Bar'cheinu avinu kulanu k'echad
(b'or panecha) (2x)
Sim shalom tova uv'racha chein vachesed
(v'rachamim) (2x)
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Sim Shalom Lyrics

Debbie Friedman – Sim Shalom Lyrics

Sim shalom tova uv'racha chein vachesed v'rachamim
Aleinu v'al kol yir'ei sh'mecha
Bar'cheinu avinu kulanu k'echad
(b'or panecha) (2x)
Sim shalom tova uv'racha chein vachesed
(v'rachamim) (2x)