S mi ri imeachd nam aonar anns an og-mhadaim Mhaigh
Feadh leantaichean uaine mar fhear-fuadain gun stah,
Nuair a chunnaic mi a' ghruagach an taobh shuas dhiom a'tamh
's I ri nigh' a culd aodaich mach air aodann Srath Bhain.
An sin dhi
Ich mi suas far 'n robh gruagach mo ghraidh
Is labhair mi rithe gu siobhalta tiah;
"Tha bliadhn' agus co
Are bhon a thoisich an gradh,
Is ma bhitheas tu deo
Ach ni sinn posadh gun dail. "
"Gu posadh, gu posadh ro og tha mi 'n drasd'-
Gu bheil teang' aig do sheo
Sa dheanadh fogradh 's gach ait;
Gurn biodh m'athair 's mo mhahair gam chaindeadh gu brah
Nam posainn do leithid, O fhieasgaich gun stah. "
Ach a nionagan oga tha gun phosadh 's gach ait',
Na dluaibh fir oga le mo
Chuis no tair.
Nach muladach dhomhsa bhith gun phosadh gu brah-
's fheudar fulreach nam aonar mach air aodann Srath Bhain.
(Translation) The Slopes Of Strath Ba

Walking out early alone on a morning in May
Among green fields, an outcast and purposeless,
I saw a maiden who lived some way above me
As she washed her clothes out on the slopes of Strath Ba
.
I then climbed upwards to the maiden I loved
And courteously and mildly I spoke to her:
"It's over a year since our love began,
And if you are willing we shall marry at once. "
"Marry? I'm too young to marry just now-
Your sort has a tongue that could cause trouble anywhere;
My father and mother would scold me forever more
If I were to marry the likes of you, you feckless young man. "
But you young girls everwhere who are still unmarried,
Don't go turning young men down through pride or contempt
How sad for me to be unmarried forever more-
I'll have to live alone, out on the slopes of Strath Ba
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Aodann Srath Bhàin Lyrics

Capercaillie – Aodann Srath Bhàin Lyrics