Að prisimenu Jamaikà ir mulaèiø dainas

Ten turëjau gerà laikà ir Karibø bangas
Man kas rytà oðë palmës ir dainavo dangus
Ten Havanoj këlë baliø, romu laistë stalus

O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Atvaþiuok, atvaþiuok dûksime kartu
Ant bangø, ant bangø
O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø

Holivude saulë kyla, ten vaizdelis graþus
O Majamyje tekil uþsiûbuoja jausmus
Ðokoladinæs merginos Puerto Riko pliaþe
Nusimetusios bikini ðoka bangose

Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Atvaþiuok, atvaþiuok dûksime kartu
Ant bangø, ant bangø
O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

O Man Gera Èia Lyrics

B'avarija – O Man Gera Èia Lyrics