B'avarija - O Man Gera Èia lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

O Man Gera Èia Lyrics

B'avarija – O Man Gera Èia Lyrics

Að prisimenu Jamaikà ir mulaèiø dainas

Ten turëjau gerà laikà ir Karibø bangas
Man kas rytà oðë palmës ir dainavo dangus
Ten Havanoj këlë baliø, romu laistë stalus

O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Atvaþiuok, atvaþiuok dûksime kartu
Ant bangø, ant bangø
O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø

Holivude saulë kyla, ten vaizdelis graþus
O Majamyje tekil uþsiûbuoja jausmus
Ðokoladinæs merginos Puerto Riko pliaþe
Nusimetusios bikini ðoka bangose

Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Atvaþiuok, atvaþiuok dûksime kartu
Ant bangø, ant bangø
O man gera èia, gera èia, gera kur esu!
Palangoj, Lietuvoj prie savø krantø
Share lyrics
×

O Man Gera Èia comments