Azis - Studena Si (Студена си) lyrics | LyricsFreak
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Studena Si (Студена си) Lyrics

Azis – Studena Si (Студена си) Lyrics

[Verse 1]
Òàçè âå÷åð àç ùå ïèÿ
Òúãàòà â ìåíå, çà äà ñêðèÿ.
Çà òåáå ïëà÷à ñúñ ñúëçè ãîðåùè.
Çà òåáå ïàëÿ çëàòíè ñâåùè.

[Chorus]
Ñòóäåíà ñè çà ìåí ñåãà,
Îáðå÷å ìå íà ñàìîòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Èçáðà äà ëåãíåø âúâ ïðúñòòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Ñòóäåíà ëÿãàø â ïðúñòà

[Verse 2]
Õëàäíà Çåìüî, îòâîðè ñå
È ñúñ íåÿ ïðèáåðè ìå.
Äà æèâåÿ íÿìà ñìèñúë.
Àç íà íåÿ ñúì îðèñàí.

[Chorus]
Ñòóäåíà ñè çà ìåí ñåãà,
Îáðå÷å ìå íà ñàìîòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Èçáðà äà ëåãíåø âúâ ïðúñòòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Ñòóäåíà ëÿãàø â ïðúñòà

Ñòóäåíà ñè çà ìåí ñåãà,
Îáðå÷å ìå íà ñàìîòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Èçáðà äà ëåãíåø âúâ ïðúñòòà.
Îáúðíà ãðúá íà ëþáîâòà.
Ñòóäåíà ëÿãàø â ïðúñòà
Share lyrics
×

Studena Si (Студена си) comments