This is a song by Ah-Ah
Featuring Hassan Bangsamoro Family
Together with Zardy

Inao lilang akun obo o katawinga
Suka bo I phaka bolong ko rata a ginawa
Asara a khamasaan nakun so bontal ka
Kathaaman so kapipiya ginawa
Hayate akun mararata a ginawa ko igira da ka saya

Salam a pharinaw pamakinugang ka so
Iphano ranon nakun sa giya ginawa ta
Katawang ko dun mararitanun bo man ka
Pukhaya sabap ko dadun bo a okit ka sisha tanda ko mga palad ta

Opama maka khawatana so puso omani isa rukta
Na ayata tinugun na so kabaya o Kadunan para ko ginawa ta

Bata dun panamari so garing a makho koris ta
Di ta dun ibolog so ranon ta
Bata dun shabar
Hayate akun

Lilang akun giya so ranon a ka okit o sowara o ginawa kun
Opama o khawatanang ka rakun na tigurun
Anda manaya lilang na shabar ta ba dun
Giya bo man I phamangning ko
O di ta khorisa lalayong ka rakun lilang sa ginawa
Ka so mapipikir akun baya o ginawang ka
A mapipikir ka para ko ginawang ka

Ayata dun pangonotan so kabaya o Kadunan
Lilang akun so mga palad ta na aya khorisa na odi tamaka phakaya
Aya ta dun pangonotan so baya o ginawa na di tadun kha sakitan (ah)
O katawan akun a di ta khorisa na imanto na imbugay akun ruka so kabaya
A ikapipiya (a ikapipiya) lilang o ginawang ka

Sa bako dun pangilobaa so koris o mga paladakun
Apiya maragungka sa ginawa na kharaw akun suka dun

Ino so sakun naya na kiya tangaang ka rakun dun
Aya pikir akun na so langowan a mapipikir ka para ko ginawang ka
Di ta dun pangonotan so unogon omani isa rukuta
Katawan ka bo so kabubutad o ginawang ka ko ginawa akun

Opama maka khawatana so puso o omani isa rukta
Na aya ta tinugun na so kabaya o kadunan para ko ginawa ta
Bata dun panamare so garing a makhokoris ta
Dita dun ibolog so ranon ta
Bata dun shabar
Hayate akun

Bata dun shabar
Hayate akun
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Hayate Akun Lyrics

Ah-Ah – Hayate Akun Lyrics

More Ah-Ah lyrics