Ztichlou krajinou nese se náøek,
Záchvìvy zemì pod chladným oparem.

Za zpìvu krkavcù ožívá øíše,
Vláda temnot pod vìèným ledem.
Temné vize - pøichází zlo,
V podobì víry v dobrého boha.

Vidím vesnici mizící v plamenech,
Trpící lidi na hoøících hranicích.
Vidím mìsto - znièené trosky.
Kamenné tváøe mužù víry.

Jezdci víry pøináší zlo
Na tìžkých meèích utrpení,
Prosím bohy bouøí a válek
Zbavte mì utrpení.

Ztichlou krajinou doznìl náøek,
Naslouhám v dáli písním havranù.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Písnì Krkavcù Lyrics

Agmen – Písnì Krkavcù Lyrics