Tha an rathad a' ruith gu tuath
Gleanntan sgapte air gach taobh
A' ghrian tro ghiuthas nam mтr shliabh
Saighdean тir dhar leтn an аgh
Thuirt m'anam rium "Nach tиid thu null
Cuir eallach 's cruaidh-chаs air do chщl
'S gun cuir an t-аite seallach fаilte oirnn
Is bi mi cтmhla riut an-drаst"

Sunndach a tha mi
Tron oighreachd bhтidheach, bhтidheach bhuan
Bha thu daonnan na mo smuain
Tro lаithean мseal 's bristeadh-cridh'
Tog orm mo chiall, tog orm mo bhith
Le cridhe aotrom, cridheil ciщin
A' liuthad cuan a ghiщlan do dhaoine
Is iad a' triall na slighe bhuat

'S ged tha an saoghal dol bun os cionn
Is astar bhliadhnachan tighinn oirnn
'S ged tha mo dhщil ag иirigh suas
Is iomadh sgщrr a bhios fo sgleo
Tha na siantan liath, 's na siantan blаth
Le blаths cho diamhair is nach gabh e inns'
'S tha 'n lus tha fаs air croit Dhтmhnaill Bhain
Cho buidhe 'n-diugh 's a bha I riamh.
Correct  |  Mail  |  Print  |  Vote

Cho Buidhe Is A Bha I Riamh Lyrics

Runrig – Cho Buidhe Is A Bha I Riamh Lyrics