Humming Urban StereoHawaiian Couple

Gi-yu-wu gi-yu-wu oo-seul-ddae gi-yu-wu Nu-moo gi-yu-oon na-man-ae yun-een geu-dae Mu-shee-ssu mu-shee-ssu nu-moo mu-shee-ssu-ssu Ga-seum-ee kong-dak-kong-dak ddwi-neun-gul uh-dduk-hae Doo-lyu-wu doo-lyu-wu nu-ae geu doo noon-bit Bba-jyu bu-leel-gu ga-ta yo-jeum soo-young-bae-wu Saek-shee-hae saek-shee-hae nu-ae geu swae-gol-bbyu Ki-sseu-hae joo-go shee-peun ma-eum ee-man-keum Dool-man-ae gi-nyum-eel dool-man-ae naeng-jang-go Dool-man-ae sa-jin-deul dool-man-ae bi-mil-ggu-lee Dool-man-ae sok-sak-eem dool-man-ae wa-een-jan Dool-man-ae ku-peul-look dool-man-ae choo-uk-yae-gi Ee-lun-ju-lun shee-shee-kol-kol ban-jjak-ban-jjak gil-deul-lyu-jin Ee-lae-ju-lae al-pong-dal-pong shya-bang-shya-bang eek-sook-hae-jin Oo-leel ma-ji-haet-dun hae-byun-gga-ae yaet yoo-haeng-no-lae heung-ul gu-lyu Oo-leel chook-ha-haet-dun ba-lam-so-lee-ga oo-leel go-jo-shee-kyu Geen-jang-dwae geen-jang-dwae nu-ae geu mo-seul-deul Geu-eul-leen goo-leet-pee-boo dam-ggo she-peun ee-mam Dool-man-ae gi-nyum-eel dool-man-ae naeng-jang-go Dool-man-ae sa-jin-deul dool-man-ae bi-mil-ggu-lee Dool-man-ae sok-sak-eem dool-man-ae wa-een-jan Dool-man-ae ku-peul-look dool-man-ae choo-uk-yae-gi Ee-lun-ju-lun shee-shee-kol-kol ban-jjak-ban-jjak gil-deul-lyu-jin Ee-lae-ju-lae al-pong-dal-pong shya-bang-shya-bang eek-sook-hae-jin Oo-leel ma-ji-haet-dun hae-byun-gga-ae yaet yoo-haeng-no-lae heung-ul gu-lyu Oo-leel chook-ha-haet-dun ba-lam-so-lee-ga oo-leel go-jo-shee-kyu Gi-da-lee-ggae na dal-lyu-wa-jo nu Dal-lyu-gal-ggae na gi-da-lyu-jo nu
Lyricsfreak.com © 2018