Yeah Yeah YeahsTick

You make me You make me You make me Tick tick tick tick tick tick tick tick Time you take it You look so good You take your time Tick tick tick time You take it Lets have a look Tick tick tick time Tick tick tick tick tick tick tick tick Time you take it Time you take it (hey c'mon) You make me You make me You make me wanna loose You make me wanna loose You make me wanna loose You make me wanna loose (hey hey) You make me wanna loose You make me wanna loose You make me wanna loose You make me wanna loose You look like shit You take your time Tick tick tick time You take it Lets have a look Tick tick tick time Tick tick tick tick (about 50 times) Time you take it Time you take it
Lyricsfreak.com © 2018